TRAFİK HASAR ANINDA GEREKLİ EVRAKLAR

1. Maddi Zararlar

A) Araç Hasarları

• Trafik Kazası Tespit Tutanağı resmi tasdikli sureti veya taraflar arasında tutulmuş kaza tespit tutanağı, varsa ifade tutanakları veya görgü tespit tutanakları,

• Mağdur araca ait ruhsat,

• Varsa hasarlı araç resimleri,

• Mağdur araç sahibine/zarar gören üçüncü şahsa ait banka hesap bilgileri (banka - şube adı, Iban numarası).

B) Değer Kaybı

• (A) Araç Hasarları bölümünde istenen belgeler,

• Değer kaybı talep beyanı,

• Maddi hasara ilişkin ekspertiz yapıldıysa eksper raporu.

C) Diğer Hasarlar (üçüncü kişiye ait mallar için)

• (A) Araç Hasarları bölümünde istenen belgeler,

• Hasarlı malın sahiplik belgesi (tapu, alım faturası, kamu kurumu resmi yazısı vb.),

• Üçüncü kişiye ait zarar gören malın onarımına ilişkin fatura, muhasebe kayıtları.

2. Bedeni Zararlar

A) Sürekli Sakatlık

• Erişkinler İçin Engellilik Değerlendirmesi Hakkında Yönetmelik ve Çocuklar İçin Özel Gereksinim Değerlendirmesi Hakkında Yönetmelik doğrultusunda hazırlanan sağlık kurulu raporu,

• Epikriz Raporu,

• Genel adli muayene raporu,

• Tüm tetkik ve tedavilere ilişkin raporlar,

• Mağdura ait kimlik belgesi fotokopisi,

• Kaza raporu, varsa bilirkişi raporu veya keşif zaptı veya mahkeme kararı,

• Mağdura ait kaza tarihi itibarıyla son gelir durum belgesi,

• Hak sahibine ait banka hesap bilgileri (banka - şube adı, Iban numarası),

• Sağlık verilerine erişim, işleme ve aktarım konusunda mağdur tarafından verilen açık rıza beyanı.

B) Ölüm

• Kaza Raporu, varsa Bilirkişi Raporu, keşif zaptı veya mahkeme kararı,

• Veraset ilamı,

• Ölüm belgesi ve ölü muayene otopsi raporu,

• Anne ve baba bilgisini de gösterir güncel vukuatlı nüfus kayıt örneği,

• Ölen kişiye ait kaza tarihi itibarıyla son gelir durum belgesi,

• Hak sahibine ait banka hesap bilgileri (banka - şube adı, Iban numarası).

3. Kişisel Bilgi Doğrulama Evrakları

• Gerçek Kişilerde: Nüfus cüzdan fotokopisi ve imza beyanı, iletişim bilgileri,

• Tüzel Kişilerde: Vergi levhası, ticaret sicil gazetesi, imza sirküleri ve sirkülerde yer alan yetkililerin nüfus cüzdan fotokopileri.”

Tümünü Görüntüle